Belediye Sitesi
  • Güce Belediyesi
  • Sizin için çalışıyoruz...
  • Bir başkadır yaylalarımız...
  • Emanetlerimiz...
  • GÜCE BELEDİYESİ
  • Kültür Merkezi
  • Haber Başlık : İŞ MAKİNASI İHALE İLANI
  • Haber Konu : İŞ MAKİNASI İHALE İLANI
  • Haber Tarih : 10.11.2017
  • Yazar : Admin
Haber Hakkında
GÜCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI İşin adı Tahmini Satış Bedeli Belediyemize ait araç parkında bulunan; New Holland marka 2011 model B115B kanal kazıcı yükleyici iş makinası satışı 80.000,00-TL (KDV hariç) 1- Belediyemize ait araç parkında bulunan; New Holland marka 2011 model B115B kanal kazıcı yükleyici iş makinası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesi-(c) fıkrasına ve 45.Maddesine göre Açık Teklif(artırma) Usulü satılacaktır. 2- Söz konusu iş makinasının muhammen bedeli; 80.000,00-TL olup geçici teminat bedeli 2.400,00-TL, İş makinası için % 18 KDV ayrıca binde 5,69 ihale karar pulu ile yasal mevzuattan kaynaklanan diğer tüm vergiler ile söz konusu aracın devrinden oluşacak vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderlerin tamamı ihaleyi alan kişi tarafından ödenir. 3-Geçici teminat bedeli Güce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat servisi veya T.C. Ziraat Bankası Güce Şubesi TR 28 0001 0017 1825 5837 6650 01 nolu hesaba yatırılabilir. Yada 2886 sayılı D.İ.K 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi olabilecektir. 4- İhale 20.11.2017 Pazartesi günü saat:13.30’da Güce Mahallesi Hacı Hamdi Sokak No:4 Güce/Giresun adresinde bulunan Belediye toplantı odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 5) Taşınıra ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilinir ve 100.00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur 6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 6.1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 6.2.1 A)İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE 1 - Kanuni ikametgâh belgesi(Nüfus Müdürlüğünden) 2 - TC Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi, 6.2.2 B) İSTEKLİ TÜZEL KİŞİ İSE: 1) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 3) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 6.3- Şekli, içeriği ve miktarı Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya makbuzu, 6.4- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 6.5- İstekli adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait Noter tasdikli imza beyannamesi, 6.6 - İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgi mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini ve ayrıca ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir. 6.7- İhale dokümanının (Şartname) Alındı Makbuzu 6.8- İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname 6.9-Bu belgelerin dışında Belediyemize herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge vermesi gerekmektedir. 7-2886 Sayılı DİK’nun 6.maddesinde belirtilen durumlarda olanlar ihaleye giremez. 8-Teklifler, ihale günü en geç saat 13.30’a kadar Belediyemiz İhale Komisyonuna(Encümenine) teslim edilecek olup, postada ki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 9- İhaleden doğacak tüm masraflar ( damga, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır. 10-İhalede iş makinası için açık arttırma bedeli 100,00 TL dir. 11-İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’CE görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta Amirinin Onay’ını müteakip geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FotoğrafFotoğrafFotoğrafFotoğraf
Hızlı Menü